บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่องวิจัย                  การศึกษาเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยระหว่างเด็กที่    ได้รับการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเล่านิทานเกี่ยวกับความมีวินัยในตนเองกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามปกติ

ชื่อผู้วิจัย                       นางสาวอำไพภักดิ์  ไชยแสน

ตำแหน่ง                      ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

สอนระดับชั้น              อนุบาล

ปีการศึกษา                  2551   ภาคเรียนที่ 2

โรงเรียน                      โรงเรียนลำบุหรี่พวง  สำนักงานเขตหนองจอก  สังกัดกรุงเทพมหานคร

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ  เปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเล่านิทานเกี่ยวกับความมีวินัยในตนเอง กับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปกติ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1,2 โรงเรียนลำบุหรี่พวง สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 2ห้องคืออนุบาล1   จำนวน 28 คน และห้องอนุบาล 2  จำนวน 6คน ได้มาโดยโดยจับฉลากให้นักเรียนอนุบาลที่นับ 1  เป็น กลุ่มทดลอง 15 คน และนักเรียนอนุบาลที่นับ 2เป็นกลุ่มควบคุม จำนวน 15 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1.แผนการแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเล่านิทานเกี่ยวกับความมีวินัยในตนเอง 2. แผนการแผนการจัดประสบการณ์แบบปกติ  3.แบบประเมินพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ซึ่งเป็นแบบประเมินพฤติกรรมความมีวินัยทั้ง 5ด้านคือ ความมีวินัยด้านความรับผิดชอบ มี พฤติกรรม การตรงต่อเวลา มี3 พฤติกรรม  ด้านความอดทนอดกลั้นมี พฤติกรรม ด้านความเชื่อมั่นในตนเองมี 3 พฤติกรรม และด้านการเป็นผู้นำ-ผู้ตามมี 4พฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรมทั้งหมด17 พฤติกรรม ใช้ประเมินพฤติกรรมหลังเรียน

     การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้รูปแบบ The     Posttest Control Group Design ให้กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นการเล่านิทานเกี่ยวกับความมีวินัยใน

(3)

ตนเอง กลุ่มควบคุมจัดกิจกรรมเสริมปรสบการณ์แบบปกติกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มได้รับการประเมินพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง หลังเรียน

            การวิจัยในครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ t – test independent ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผลของพฤติกรรมความมีวินัยของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นการเล่านิทานเกี่ยวกับความมีวินัยในตนเอง สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

 

 

กิตติกรรมประกาศ

 

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก นางศิริลักษณ์  กสิโสภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ นางสาวเพ็ญศรี  วงศ์ไวโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำบุหรี่พวง ที่ให้กำลังใจ คำแนะนำ และข้อคิดต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายบุญส่ง  แก้วอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนา นางจิรารัตน์     แดงชาติ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนลำเจดีย์  และนางสาวสมพิศ    รัตนพล หัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล โรงเรียนลำเจดีย์ ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยและได้กรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบคุณคณะครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1และ2และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณเพื่อนๆที่มีส่วนช่วยเหลือให้กำลังใจและให้คำแนะนำแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด และขอขอบคุณเจ้าของตำรา เอกสาร และงานวิจัยทุกท่านได้ให้ข้อมูลสำหรับผู้วิจัยใช้ศึกษาและอ้างอิงในการวิจัยครั้งนี้ และท้ายที่สุดผู้วิจัยขอรำลึกพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ และทุกคนในครอบครัวของผู้วิจัยที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจจนงานวิจัยชิ้นนี้สำเร็จด้วยดี

 

                                                                       

                                                            อำไพภักดิ์  ไชยแสน

                                                                               ครู รับเงินเดือนอันดับคศ.1

 

 

 

 

 

(2)

สารบัญ

                                                                                                                        หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย...........................................................................................(3)

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................(6)

สารบัญตาราง................................................................................................... (9)

บทที่

1. บทนำ.................................................................................................1

    ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา............................................1

   วัตถุประสงค์ของการวิจัย....................................................................2

    สมมติฐานการวิจัย..............................................................................2

   ขอบเขตของการวิจัย............................................................................3

   นิยามศัพท์เฉพาะ.................................................................................5

   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.................................................................6

                          วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง..........................................................................7

                        1.  แนวคิดการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย

                        หลักสูตรปฐมวัย......................................................................            ..............8

                        ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย........................................................................8

หลักการ.................................................................................................8

                        จุดหมาย...................................................................................           ..............16

                        คุณลักษณะตามวัย.................................................................................17

                        ระยะเวลาเรียน.......................................................................................18

                        สาระการเรียนรู้......................................................................................18

                        การประเมินพัฒนาการ...........................................................................19

                      2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนิทานและการเล่านิทาน..................19

             คุณค่าและประโยชน์ของนิทาน............................................................. 20

 

 

 

สารบัญ(ต่อ)

     บทที่                                                                      หน้า

                        องค์ประกอบของการเล่านิทาน............................................................24

             รูปแบบของการเล่านิทาน...................................................................28

           

 

 
วิธีการและเทคนิคในการเล่านิทาน......................................................30

                        งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนิทาน................................................................42

                   3.   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวินัยในตนเอง................................42

                  4.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการจัดประสบการณ์.....           .43

              3. วิธีดำเนินการวิจัย.

                            ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง..............................................................46

                            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย................................................................. 47

                            วิธีดำเนินการทดลอง........................................................................60

                            การวิเคราะห์ข้อมูล...........................................................................62

                            สถิติที่ใช้ในการทดลอง................................................................... 63

            4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล......................................................................65

            5. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.

                            สรุปผลการวิจัย...............................................................................60

                            อภิปรายผลการวิจัย.........................................................................60

                            ข้อเสนอแนะ...................................................................................70

            ภาคผนวก  ก...................................................................................................75

            ภาคผนวก  ข..................................................................................................124

            ภาคผนวก  ค..................................................................................................150

            ภาคผนวก  ง..................................................................................................183

            ภาคผนวก  จ..................................................................................................191

           

 

 

 

สารบัญ(ต่อ)

 

     บทที่                                                                      หน้า

 

 

บรรณานุกรม...................................................................................................71

ประวัติผู้เขียน..................................................................................................192

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญตาราง

                                                                                                            หน้า

 

 

ความมีวินัยและเกณฑ์การพิจารณา.......................................................55

เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในและด้าน........................56

แบบแผนการทดลอง..............................................................................60

ตารางแสดงการทดลอง...........................................................................61

           ตารางเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองหลังจัดกิจกรรม65

ตารางการจัดกิจกรรมการเล่านิทานกลุ่มทดลอง......................................79

เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในแต่ละด้าน......................130-131

แบบประเมินความมีวินัยแต่ละด้าน.......................................................132

แบบสรุปความมีวินัยแต่ละด้าน..............................................................133

แบบตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเล่านิทาน

เกี่ยวกับความมีวินัยในตนเอง.................................................................151-165

แบบตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์ตามปกติ....................151-180

แบบตรวจสอบแบบประเมินพฤติกรรม.................................................181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติย่อผู้วิจัย

 

 

ชื่อ   ชื่อสกุล                                                          นางสาวอำไพภักดิ์   ไชยแสน

วันเดือนปีเกิด                                                      18/ ธันวาคม  / 2520

สถานที่เกิด                                                           84/ 12 ตำบลทุ่งคลอง   อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่อยู่ปัจจุบัน                                              10/ 14 ร.รลำบุหรี่พวง  สำนักงานเขตหนองจอก กรุง

ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน                     ตำแหน่งครูรับเงินเดือนอันดับคศ. 1

สถานที่ทำงานปัจจุบัน                                      10/ 14 โรงเรียนลำบุหรี่พวง สำนักงานเขตหนองจอก

                                                                                สังกัดกรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

 

.2544                                                   ปริญาตรีเอกการศึกษาปฐมวัย

                                                                   จาก สถาบันาชฎักมหาสารคาม

..2540                                                  มัธยมศึกษาตอนปลาย

                                                                   จาก โรงเรียนคำม่วง.

..2536                                                  มัธยมศึกษาตอนต้น

                                                                   จาก โรงเรียนคำม่วง.

 .. 2532                                     &